Καταγγελία τουριστικών συμβάσεων λόγω Covid-19.

Του Β.Παπασταύρου:

Σύμφωνα με την από 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84Α’) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», οι τουριστικές συμβάσεις, τόσο μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων[1] όσο και μεταξύ τουριστικής επιχείρησης και πελάτη[2], που έχουν συναφθεί από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, δύναται να καταγγελθούν υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Κάθε τουριστική επιχείρηση, κατόπιν της καταγγελίας, υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη (ή έτερη τουριστική επιχείρηση) οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης (ή έτερη τουριστική επιχείρηση) έχει καταβάλει ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή για την εκτέλεση της σύμβασης. Ωστόσο, η τουριστική επιχείρηση δύναται, κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου, να προσφέρει στον πελάτη (ή έτερη τουριστική επιχείρηση), αντί της επιστροφής χρημάτων, ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του. Ειδικότερα, η τουριστική επιχείρηση ενημερώνει εγγράφως σε σταθερό μέσο τον πελάτη (ή έτερη τουριστική επιχείρηση) για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης ή, σε περίπτωση που η σύμβαση έχει καταγγελθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση που η τουριστική επιχείρηση δεν ενημερώνει εγγράφως τον πελάτη (ή έτερη τουριστική επιχείρηση) για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός της ανωτέρω προθεσμίας, υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα στον πελάτη το οφειλόμενο χρηματικό ποσό. 

Το πιστωτικό σημείωμα αντιστοιχεί στο συνολικό προς επιστροφή χρηματικό ποσό. Η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να προσφέρει στον πελάτη τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το πιστωτικό σημείωμα για την παροχή τουριστικής υπηρεσίας όμοιας ή αντίστοιχης με αυτήν στην οποία αφορούσε η καταγγελθείσα σύμβαση. 

Εάν η συνολική αξία της τουριστικής υπηρεσίας που θα επιλέξει ο πελάτης (ή έτερη τουριστική επιχείρηση) είναι μικρότερη από την αξία του πιστωτικού σημειώματος, ο πελάτης δύναται να επιλέξει είτε να λάβει νέο πιστωτικό σημείωμα για το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά της αξίας, με διάρκεια που θα συμφωνείται μεταξύ των μερών, είτε να του επιστραφεί το αργότερο έως τον χρόνο λήξης ισχύος του αρχικού πιστωτικού σημειώματος το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά της αξίας. Εάν η συνολική αξία της τουριστικής υπηρεσίας που θα επιλέξει ο πελάτης υπερβαίνει την αξία του πιστωτικού σημειώματος, η διαφορά καταβάλλεται από τον πελάτη (ή έτερη τουριστική επιχείρηση) στην τουριστική επιχείρηση. 

Εάν για οποιονδήποτε λόγο κατά τη λήξη ισχύος του πιστωτικού σημειώματος δεν έχει συναφθεί νέα σύμβαση για την παροχή οιασδήποτε τουριστικής υπηρεσίας μεταξύ της τουριστικής επιχείρησης και του πελάτη (ή έτερης τουριστικής επιχείρησης), η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στον δεύτερο χρηματικό ποσό ίσο με την αξία του πιστωτικού σημειώματος. Η εν λόγω ρύθμιση εφαρμόζεται αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συνομολογηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία.


[1]    Βλ. παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α ́ 155).

[2]    Ως «πελάτες» νοούνται: α) καταναλωτές, β) φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων αντιπροσώπων μικρών επιχειρήσεων, αυτοαπασχολουμένων ή ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι κάνουν κρατήσεις για ταξίδια που σχετίζονται με την επιχειρηματική ή την επαγγελματική τους δραστηριότητα, γ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας για σκοπούς που αφορούν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα, συνάπτουν συμβάσεις με τουριστικές επιχειρήσεις για τον διακανονισμό επαγγελμα- τικών ταξιδιών, συμπεριλαμβανομένων συνεδρίων ή σεμιναρίων, και δ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων σχολείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και μη κερδοσκοπικών συλλόγων, τα οποία συνάπτουν συμβάσεις με τουριστικές επιχειρήσεις για τον διακανονισμό ταξιδιών που προσφέρονται περιστασιακά και σε μη κερδοσκοπική βάση σε περιορισμένη ομάδα ταξιδιωτών και δεν απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Οι πελάτες του προηγούμενου εδαφίου κατοικοεδρεύουν είτε εντός είτε εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

Ματαίωση θαλάσσιου ταξιδιού λόγω Covid-19.

Του Β.Παπασταύρου:

Σύμφωνα με την από 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84Α’) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», για το χρονικό διάστημα από την 25η Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Οκτωβρίου 2020, απαιτήσεις επιστροφής του αντιτίμου ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, καθώς και εισιτηρίων διεθνών πλόων προς επιβάτες, που δεν μπορούν να ταξιδέψουν λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις μετακινήσεις, ή δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει εξαιτίας της πανδημίας ή λόγω ματαίωσης των προγραμματισμένων δρομολογίων τους, ικανοποιούνται με την παροχή προς τους δικαιούχους πιστωτικού σημειώματος ίσης αξίας με το αντίτιμο του εισιτηρίου του ματαιωθέντος ταξιδιού. Το πιστωτικό σημείωμα εκδίδεται από τον μεταφορέα πλοιοκτήτη, πλοιοκτήτρια εταιρεία ή διαχειριστή και έχει ημερομηνία λήξης δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία ταξιδιού. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο δικαιούχος του πιστωτικού σημειώματος μπορεί οποτεδήποτε να κάνει χρήση αυτού σε οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου του μεταφορέα. Μέχρι τη λήξη του πιστωτικού σημειώματος, η οφειλή δεν καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. Η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, εφόσον παρέλθουν δεκαοκτώ (18) μήνες και το πιστωτικό σημείωμα δεν έχει χρησιμοποιηθεί. H ισχύς του εν λόγω μέτρου είναι αναγκαστική είτε έχει οριστεί ως εφαρμοσταίο δίκαιο το Ελληνικό είτε αλλοδαπό.

3/2020 Ειρην. Καλλιθέας (Τακτική Διαδικασία): Αποζημίωση λόγω πλημμελούς εκτέλεσης σύμβασης.

Δικηγόρος ενάγουσας / σύνταξη αγωγής / σύνταξη προτάσεων: Σ.Μαυρίδης (ΔΣΘ).

Συχνά θεωρούμε ότι οι αποφάσεις των κατώτερων δικαστηρίων δεν είναι άξιες λόγου, είτε λόγω μικρού ποσού της υπόθεσης είτε λόγω ανεπαρκούς σκεπτικού. Η απόφαση 3/2020 του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας, που εκδόθηκε κατόπιν αγωγής του γραφείου μας (νέα Τακτική Διαδικασία, αποζημίωση από μη εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης), περιέχει μία εξαιρετική ανάλυση των καθηκόντων του ιατρού εργασίας και του ρόλου των ΕΞΥΠΠ, όπως και των προϋποθέσεων για την αδικοπρακτική ευθύνη και την ευθύνη για αποζημίωση λόγω μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων εκ της συναφθείσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Αναλύει, επίσης, την ευθύνη του βοηθού εκπληρώσεως.

Δέχθηκε την αντίκρουση μας και απορρίπτει όλες τις προβληθείσες από τους εναγόμενους ενστάσεις με σχετική ανάλυση. Και, τέλος, δέχθηκε ένστασή μας και απορρίπτει ένορκη βεβαίωση των εναγόμενων, επειδή η Κλήση δεν επιδόθηκε στο δικηγόρο Θεσσαλονίκης, που υπέγραψε το εισαγωγικό δικόγραφο, αλλά θυροκολλήθηκε στο δικηγόρο Αθηνών, που υπέγραψε την εντολή επίδοσης της αγωγής (στο αρχείο .pdf παρεμβάλλονται αρκετά κενά, λόγω ανωνυμοποίησης των πραγματικών περιστατικών).

https://thegreeklawyer.gr/3-2020-ειρηνοδικείου-καλλιθέας-νέα-τακτικ/?fbclid=IwAR2KXccn9kIqOPNeqhU7aY9_6lFsqGI593uftq-I_EGyIpSjTC2hN4bPQAg

1237/2020 ΔιοικΠρωτ. Θεσσαλονίκης: Δικαίωση χήρας αποβιώσαντος συνταξιούχου χωρίς να καλύπτεται η 5ετία του γάμου.

Δικηγόρος ενάγουσας / σύνταξη προσφυγής / σύνταξη υπομνήματος: Σ.Μαυρίδης (ΔΣΘ).

1237/2020 Διοικ. Πρωτ. Θεσσαλονίκης: Δικαίωση χήρας αποβιώσαντος συνταξιούχου χωρίς να καλύπτεται η 5ετία του γάμου