3/2020 Ειρηνoδικείου Καλλιθέας (Τακτική Διαδικασία): Αποζημίωση λόγω πλημμελούς εκτέλεσης σύμβασης.

Δικηγόρος ενάγουσας / σύνταξη αγωγής / σύνταξη προτάσεων: Σ.Μαυρίδης (ΔΣΘ, 4474).

Συχνά θεωρούμε ότι οι αποφάσεις των κατώτερων δικαστηρίων δεν είναι άξιες λόγου, είτε λόγω μικρού ποσού της υπόθεσης είτε λόγω ανεπαρκούς σκεπτικού. Η απόφαση 3/2020 του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας, που εκδόθηκε κατόπιν αγωγής του γραφείου μας (νέα Τακτική Διαδικασία, αποζημίωση από μη εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης), περιέχει μία εξαιρετική ανάλυση των καθηκόντων του ιατρού εργασίας και του ρόλου των ΕΞΥΠΠ, όπως και των προϋποθέσεων για την αδικοπρακτική ευθύνη και την ευθύνη για αποζημίωση λόγω μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων εκ της συναφθείσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Αναλύει, επίσης, την ευθύνη του βοηθού εκπληρώσεως.

Δέχθηκε την αντίκρουση μας και απορρίπτει όλες τις προβληθείσες από τους εναγόμενους ενστάσεις με σχετική ανάλυση. Και, τέλος, δέχθηκε ένστασή μας και απορρίπτει ένορκη βεβαίωση των εναγόμενων, επειδή η Κλήση δεν επιδόθηκε στο δικηγόρο Θεσσαλονίκης, που υπέγραψε το εισαγωγικό δικόγραφο, αλλά θυροκολλήθηκε στο δικηγόρο Αθηνών, που υπέγραψε την εντολή επίδοσης της αγωγής (στο αρχείο .pdf παρεμβάλλονται αρκετά κενά, λόγω ανωνυμοποίησης των πραγματικών περιστατικών).

https://thegreeklawyer.gr/3-2020-ειρηνοδικείου-καλλιθέας-νέα-τακτικ/?fbclid=IwAR2KXccn9kIqOPNeqhU7aY9_6lFsqGI593uftq-I_EGyIpSjTC2hN4bPQAg