ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

GDPR

 • GDPR Consulting and Compliance services.
 • Cert. DPO services.

Διαμεσολάβηση

 • Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υπoθέσεις.
 • Νομική εκπροσώπηση και παράσταση σε Διαμεσολάβηση.

Αστικό Δίκαιο

 • Αγωγές Ουσίας / Αδικοπραξίες / Αστικές Αξιώσεις Αμοιβών.
 • Ηθικές Βλάβες / Ζητήματα Εργατικού Δικαίου / Αποζημιώσεις από Εργατικά Ατυχήματα.
 • Αυτοκινητιστικά Ατυχήματα / Αποζημιώσεις.
 • Αποζημίωση από Ιατρική Αμέλεια.
 • Οικογενειακό Δίκαιο / Έκδοση διαζυγίου / Επιμέλεια / Διατροφή.
 • Κληρονομικό Δίκαιο / Διαθήκες / Αποποιήσεις.
 • Μισθωτικές Διαφορές / Διαταγές Απόδοσης / Αστικές και Επαγγελματικές Μισθώσεις.
 • Διαχείριση Ακινήτων / Έρευνες και Αγοραπωλησίες Ακινήτων.

Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο

 • Νομική Υποστήριξη Εταιρειών.
 • Σύσταση Εταιρειών / Σωματεία / Ιδρύματα.
 • Διαταγές Πληρωμής.
 • Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά / Ρυθμίσεις Τραπεζικών Δανείων.
 • Προστασία Καταναλωτή.
 • Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία.
 • Σήματα.

Διοικητικό Δίκαιο

 • Διοικητικές / Φορολογικές Προσφυγές.
 • Συνταξιοδοτικό / Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο.
 • Μισθολογικά Ζητήματα Δημοσίων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών.
 • Πειθαρχικές Διώξεις / Στρατολογικά Ζητήματα (Μεταθέσεις, Πειθαρχικά κλπ).
 • Δημόσιες Συμβάσεις και Διαγωνισμοί.
 • Δίκαιο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης / Υπηρεσίες Ασύλου / Golden Visa / Immigration Services.

Ποινικό Δίκαιο

 • Εγκλήματα Οικονομικής Φύσεως.
 • Εγκλήματα Λαθρεμπορίας.
 • Παραβάσεις Εργατικής Νομοθεσίας.
 • Ζητήματα Εταιρικού Ποινικού Δικαίου.
 • Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο.